English Serbian

Aktivnosti

06. - 11. maj 2023.

Predavanja prof. dr Iva Popivanova

U utoak, 9. maja 2023., prof. dr Ivo Popivanov sa Katedre za kognitivne nauke i psihologiju Novog bugarskog univerziteta održao je predavanje pod naslovom "KAKO RAZLIKOVATI LICA OD PREDMETA: JEDNA PILOT ELEKTROFIZIOLOŠKA STUDIJA". Nakon što je ponudio pregled istraživanja prepoznavanja lica koja koriste bihevioralne metode (uključujući i praćenje pokreta očiju), prof. Popivanov govorio je o invazivnim i neinvazivnim metodama elektrofiziološkog merenja. Zatim je prikazao rezultate koje su nedavno dobili članovi obnovljene EEG laboratorije na Novom bugarskom univerzitetu, gde su istraživači počeli da koriste EEG aparat eWave (Sciencebeam) sa 32 kanala. Učesnici u studiji kategorizovali su vizuelne stimuluse koji prikazuju lica ili namerno daju njihov nejasan, "skremblovan" prikaz. Predavač je razmotrio preliminarne rezultate ove studije i ukazao na mogućnosti za saradnju. 

U utorak, 11. maja 2023., prof. Popivanov održao je predavanje pod nazivom "TESTIRAJ SVOJE PAMĆENJE - JEDAN INSTRUMENT ZA KOGNITIVNI SKRINING STARIJIH LJUDI KOJI SE MOŽE SAMO-ADMINISTRIRATI". Prikazan je brzi test za dijagnostikovanje demencije koji oboleli može da uradi sam, pod nazivom "Testiraj svoje pamćenje - Test Your Memory, TYM". Prof. Popivanov i njegov time preveli su test sa engleskog na bugarski jezik i obavili njegovu preliminarnu validaciju. Nakon oba predavanja usledile su zanimljive razmene pitanja i odgovora.         22. mart 2023.

Poseta i predavanje prof. dr Ane Bonifaci

U sredu 22. marta 2023. prof. dr Ana Bonifaci sa Katedre za lingvistiku Univerziteta u Kelnu održala je predavanje pod nazivom "SUZE U MUZICI: KA KOGNITIVNO-SEMIOTIČKOM OBJAŠNJENJU". Predavanje je ponudilo rezultate pilot istraživanja na uzorku od 21 pesme iz zapadnog muzičkog idioma koje tematizuju plakanje, različitih žanrova i vremena porekla. Dr Bonifaci je pre svega istraživala teme u staroj grčkoj poeziji u kojima se pominju suze i to u vezi sa izvođenjem takvih komada, kao što su pojačan zvuk, uzvici, jaka samoreferentnost, ponavljanje i refreni. U analizi modernih pesama i arija prof. dr Bonifaci opredelila se za kognitivnosemiotički pristup koji se usmerio ka semiotičkoj kompleksnosti nastaloj usled integracije različitih modaliteta (plakanje, tekst, muzika - uključujuči notaciju i slike, u različitim kombinacijama). Iz toga je ona ukazala na moguća kognitivna preslikavanja koja potiču iz metonimijskih, metaforičkih i ikoničkih kros-modalnih odnosa. Predavanje je izazvalo živu i zanimljivu diskusiju, kako sa učesnicima u sali tako i sa publikom koja je prisustvovala događaju preko onlajn platforme.