English Serbian

Aktivnosti

3.05.2018.

Predavanje prof. dr Evgenije Hristove

U četvrtak, 3. maja 2018. godine, prof. dr Evgenija Hristova sa Novog Bugarskog Univerziteta u Sofiji je održala predavanje pod nazivom Percepcija Uma kod ljudskih i veštačkih kognitivnih agenasa. Predstavljen je problem percepcije uma, odnosno spoznaje postojanja uma u drugim bićima. Zatim su izloženi rezultati studije u kojoj su ispitanici ocenjivali kognitivne sposobnosti veštačkih kognitivnih agenasa poput robota u više kategorija. Pored samih rezultata studije, prof. Hristova je skrenula pažnju i na to da isti ukazuju na potrebu za poboljšanjem i usaglašavanjem kriterijuma u ovakvoj vrsti istraživanja. S obzirom na multidisciplinarnu prirodu ovakvih istraživanja, predavanje je dovelo i do duže i produktivne diskusije.

13.12.2017.

Predavanje prof. dr Snežane Milosavljević Milić

U sredu, 13. decembra 2017. godine, prof. dr Snežana Milosavljević Milić sa Departmana za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Nišu održala je predavanje po pozivu pod nazivom  KOGNITIVNA NARATOLOGIJA – IZAZOVI, DOMETI, PERSPEKTIVE. Tokom predavanja, dr Milosavljević Milić predstavila je glavne elemente teorijskog okvira kognitivne naratologije, kao i njaznačajnije etape u razvoju ove discipline. Takođe, pored pregleda prethodnih istraživanja, publika je imala priliku da se upozna i informiše o tokovima budućih istraživanja iz ove oblasti. Nakon predavanja usledila je diskusija.   


 


6.12.2017.

Predavanje Nikole Stojanovića

U sredu, 6. decembra 2017. godine, Nikola Stojanović je održao predavanje pod nazivom Eksperimentalni životinjski modeli u psihijatrijskim istraživanjima. Akcenat predavanja je pre svega bio na primeni animalnih modela u razvoju novih lekova za psihijatrijska oboljenja poput patološke anksioznosti. Razvoj novih lekova uslovljen je potrebom za smanjenjem neželjenih dejstava pri lečenju psihijatrijskih bolesti. U okviru prezentacije su potom predstavljeni animalni modeli u neurofarmakologiji, podela anksioznih poremećaja, simptomi, geneza anksioznosti kao i mehanizam javljanja iste, vrste testova kao i kriterijumi za validnost istih i problematika translacije rezultata ogleda kod izabranih opitnih životinja na kliničke studije. Umesto konvencijalnog zaključka, predavač je prezentaciju zaključio tako što je naglasio važnost nastavka istraživanja u ovom polju. Nakon zaključka članovi publike su mogli i da postave pitanja predavaču, što je dovelo do i do kratke diskusije.

17.5.2017.

Predavanje dr Nešića

U sredu, 17. maja 2017. godine, dr Janko Nešić održao je predavanje pod nazivom Phenomenological argument for the substantival self. Predavanje je privuklo posebnu pažnju studenata filosofije, i nakon predavanja usledila je duga i produktivna diskusija.

 
 

Mart - april 2017. godine

U periodu of 18. marta do 8. aprila 2017. godine, Centar za kognitivne nauke organizovao je prvi edukativni seminar pod nazivom Current trends in cognitive sciences, koji je bio namenjen studentima master i doktorskih studija Univerziteta u Nišu. Cilj seminara bio je da studentima približi teorijsko-metodološke pristupe iz domena kognitivnih nauka, koje podrazumevaju interdisciplinarno izučavanje ciljnih fenomena. Tokom seminara održano je ukupno sedam predavanja i radionica u kojima su učestvovali kako članovi Centra za kognitivne nauke, tako i predavači iz inostranstva, sa Novog Bugarskog Univerziteta u Sofiji. Seminar je izazvao veliko interesovanje kod studenata.

18. marta, seminar je otvoren predavanjem pod nazivom Neuronauka komunikacije, od molekula do društva, koje je održala prof. dr Milkica Nešić sa Univerziteta u Nišu.  Predavanje je privuklo veliki broj studenata i bilo je održano u amfiteatru u zgradi Filozofskog fakulteta u Nišu.

 


25. marta 2017. godine, u velikoj sali zgrade Univerziteta u Nišu održana su dva predavanja.

Prvo predavanje održao je prof. dr Mihailo Antović, upravnik Centra za kognitivne nauke, a naslov predavanja bio je Spoj lingvistike i muzikologije u kognitivnim naukama: teorijske, metodološke i eksperimentalne osnove. Tokom predavanja dr Antović je studente upoznao sa relevantnim istraživanjima i metodološkim pritupima koji se tiču izgradnje značenja i interakcije muzike i semantike.

 
 

Drugo predavanje održao je prof. dr Đorđe Vidanović, i naslov predavnja bio je The Semantics of Consciousness. Dr Vidanović je istakao relevantne veze između filosofije uma i kognitivnih nauka koje su presudne za potpunije razumevanje problema ljudske svesti.

 
 


1. aprila 2017. godine održana su još dva predavanja u okviru seminara.

Prvo predavanje pod nazivom Frame Interaction and Network Equilibrium in Conceptual Metaphors: Discussing the Explanatory Adequacy of Conceptual Blending održao je Vladimir Figar, sa Univerziteta u Nišu. Tokom predavanja studenti su upoznati sa ulogom interakcije semantičkih okvira u procesu izgradnje značenja, kao i sa relevantnim teorijsko-metodološkim postavkama u vezi sa teorijom pojmovne integracije.

 


Drugo predavanje pod nazivom Identifying and Analyzing Metaphor and Metonymy in Comics održali su doc. dr Dušan Stamenković, sekretar Centra za kognitivne nauke, i msr Miloš Tasić sa Mašinskog fakulteta u Nišu. Nakon predavanja, studenti su bili u prilici da zajedno sa predavačima proanaliziraju neke reprezentativne materijale u kojima su mogli da identifikuju ciljne elemente kojima su se u predavanju bavili.

 
 

Seminar je završen 8. aprila 2017. predavanjima profesora sa Novog Bugarskog Univerziteta u Sofiji.

Prvo predavanje pod nazivom Social Dilemmas and Game Theory održao je prf. dr Maurice Grinberg. Dr Grinberg je studentima predstavio primenu teorije igara na rešavanje nekih relevantnih psiholoških fenomena. 

 
 

Drugo predavanja pod nazivom Eye-Tracking: Methodology and Applications održala je prof. dr Eugenia Hristova. Dr Hristova je studentima predstavila moguće oblasti primene eye-tracking tehnologije, nakon čega su učesnici imali priliku da i sami isprodaju neke od iređaja i pratećih softvera, jer je dr Hristova sa sobom ponela i dva prenosna eye-trackera.

 
 

 
 


1.3.2017.

Predavanje dr Kita Holiuoka


U sredu 1. marta 2017. godine, dr Keith Holyoak, Distinguished Professor of Psychology, sa Univerziteta UCLA u Los Anđelesu, SAD, održao je posredstvom video linka predavanje pod naslovom „Commonsense Moral Reasoning“.

U svom predavanju, dr Holiouk je dao kratak osvrt na prethodna istraživanja iz ove oblasti i takođe istakao nedostatke jednog od popularnih pristupa istraživanju moralnih sudova zasnovanom na utilitarizmu. Nakon toga, opisao je teoriju deontološke koherentnosti čiji je cilj da objedini rezultate koji se tiču psihologije morala, a koji su do sada imali samo nepotpunu interpretaciju.

Nakon predavanja usledila je produktivna diskusija. 

 

      


Novembar / decembar 2016.

Poseta prof. dr Mihaila Antovića Univerzitetu u Beču

Tokom novembra i decembra meseca 2016. godine prof. dr Mihailo Antović, upravnik Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, posetio je Univerzitet u Beču putem akademske mreže CEEPUS III (CIII-AT-0103-10-1516 – Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies), gde je učestvovao u nastavnim aktivnostima na Centralnoevropskom interdisciplinarnom master programu iz oblasti kognitivnih nauka (MEi:CogSci – The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science).

Za vreme studijskog boravka održao je javno predavanje pod nazivom Musicolinguistics: Why Would Connections between Music and Language Matter for Cognitive Science, kao i radionicu koja se bavila problemima u procesu konstrukcije značenja.


             

                                            


3. 11. 2016.


Predavanje dr Patrika Plamera

U četvrtak, 3. novembra 2016. godine, dr Patrik Plamer sa Univerziteta UCLA iz Los Anđelesa, SAD, održao je posredstvom video linka predavanje pod naslovom "The Effects of Context on Word Recognition" u kome se bavio različitim aspektima razumevanja jezika tokom čitanja. Tokom predavanja dr Plamer je predstavio odabrana istraživanja osmišljena sa ciljem da istraže uticaj konteksta na razumevanje reči tokom čitanja, a uz pomoć metodologija koje se oslanjaju na praćenje pogleda ispitanika uz visoku vremensku rezoluciju. Prvi niz eksperimenata koje je prezentovao bio je usmeren ka ispitivanju prethodno uvedenog rečeničnog konteksta na najranije faze prepoznavanja reči, dok je u drugom nizu eksperimenata ispitivan uticaj leksičkih karakteristika, izdvojenih na osnovu korpusa, na teškoće prilikom prepoznavanja reči i na kontrolu pokreta očiju tokom čitanja. Predavanje se završilo produktivnom diskusijom.

  

              


20-21. 5. 2016.


CogSciNiš 2016: Symbol Grounding in Cognitive Science


(kliknite kako biste preuzeli poster-program)

Centar za kognitivne nauke je 20. i 21. maja 2016. godine uz pomoć Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta organizovao treći simpozijum iz oblasti kognitivnih nauka pod nazivom CogSciNiš 2016: Symbol Grounding in Cognitive Science. Skup se održao u zgradi rektorata Univerziteta u Nišu, a sastojao se od dve sesije sa izlaganjima, plenarnog predavanja i okruglog stola pod nazivom „Schemas, Grounds, and Meaning in Language, Music, Vision, and Beyond - Open Issues and Collaboration Opportunities”. Skup je otvorila prof. Vesna Lopičić, prorektor Univerziteta u Nišu za međunarodnu saradnju, plenarno (videolink) predavanje pod nazivom „Is Music a Universal Language?” održao je prof. Entoni Brant sa Univerziteta Rajs (SAD). Na skupu su učestvovali: Emilios Kamburopulos, Dane Stefanu, Maksimos Kaliakacos-Papakostas, Džordž Atanasopulos i Asteris Zakarakis sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, Oliver Kuc i Marija Hedblom sa Slobodnog univerziteta u Bolcanu, Evgenija Hristova iz Centra za kognitivne nauke Novog bugarskog univerziteta u Sofiji, Milena Petrović i Gordana Acić sa Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i četvorica predstavnika univerziteta domaćina - Đorđe Vidanović, Mihailo Antović, Vladimir Figar i Dušan Stamenković. Pored ovoga, bilo je i nekoliko učesnika putem videolinka: Dimitris Tasudis i Petros Vuvaris (Univerzitet Makedonije u Solunu), Ana Pjata (Švajcarski centar za afektivne nauke) i Kristobal Pagan Kanovas (Univerzitet u Navari),kao i jedan virtuelni slušalac - Konstan Bonar (Univerzitet u Ženevi). Skup je omogućio učesnicima da povežu istraživanja iz domena muzikologije, lingvistike i kognitivnih nauka i isplaniraju neke od pravaca buduće institucionalne i istraživačke saradnje. 


17. 5. 2016.


Predavanje prof. Hristove


U utorak 17. maja prof. dr Evgenija Hristova iz Centra za kognitivne nauke Novog bugarskog univerziteta u Sofiji održala je predavanje pod nazivom "Moral judgments about decision of artificial cognitive systems" u kome je predstavila nekoliko studija koje je sprovela sa svojim saradnicima - u njima su ispitivali kako ispitanici vide moralnost u različitim odlukama koje donose kako humanoidni roboti tako i sistemi koje upravlja veštačka inteligancija.
23. 4. 2016.


Predavanje dr Kanovasa


U subotu, 23. aprila 2016. godine, dr Kristobal Pagan Kanovas sa Instituta za kulturu i društvo, Univerzitet u Navari, Španija, održao je predavnje pod nazivom „The Poetics of Time: Cognition, Culture, Communication” putem video linka. Predavanje je održano na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu u okviru konferencije „Jezik, književnost, vreme 2016“. U predavanju je predstavljen sada već tradicionalni pristup proučavanju pojmovne metafore, kao i novija paradigma u vidu teorije pojmovnog sažimanja, pri čemu su, s jedne strane, naglašeni nedostaci tradicionalne teorije pojmovne metafore, a s druge potencijalne prednosti recentnije paradigme. Pored pregleda metaforičkih konceptualizacija vremena u poeziji, predavač je predstavio i brojne psihiloške dokaze koji idu u prilog „postojanju“ pojmovne metafore VREME JE PROSTOR, kao i noviji pravac istraživanja koji se bavi proučavanjem metaforičkih gestova na primerima iz korpusa Red Hen. Predavanje je završeno produktivnom diskusijom u kojoj su učestvovali kako profesori, tako i studenti Departmana za anglistiku.
21. 4. 2016.

Predavanje dr Lua


U četvrtak 21. aprila 2016. godine, dr Vei-lun Lu sa Masarikovog univeryiteta u Brnu, održao je predavanje pod nazivom „Use of parallel texts as a methodology in cognitive linguistics: Deictic verbs as viewpoint operators“. U uvodnom delu predavanja predstavljeni su osnovni elementi teorije pojmovne metafore i, kao i konstrukciju značenja kao jedan od centalnih elemenata kojima se bavi savremena kognitivna lingvistika, nakon čega se predavač posvetio konkretnijim istraživačkim problemima. Naime, pored prikaza rezultata sopstvenog istraživanja u kome se bavio ispitivanjem uloge deiktičkih glagola u usmeravanju „tačke gledišta“, takođe je istakao i važnost kompletnog i doslednog metodološkog pristupa istraživanju u domenu kognitivne lingvistike. Jedan od značajnijih predloga tiče se i upotrebe svetskih klasika prevedenih u više verzija na mnogobrojne svetske jezike, što pruža dragocen materijal za nalizu i među-jezičko upoređivanje. Predavanje je, logično i očekivano, dovelo i do produktivne diskusije.
30. 3. - 13. 4. 2016.

Serijal predavanja o kognitivističkim proučavanjima stripa

U periodu od 30. marta do 13. aprila 2016. u Centru za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu održan je niz predavanja o kognitivnističkom pristupu studijama stripa u okviru koga su izlagali eminentni predavači iz Srbije, Holandije i Sjedinjenih Američkih Država. Prvo predavanje, Vizuelne manifestacije pojmovne metafore i metonimije u stripu, održao je Miloš Tasić sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 30. marta. Nakon ovog uvodnog izlaganja, naredna dva predavanja održana su putem video-veze, a prvo od njih bilo je predavanje Čarlsa Forsvila sa Univerziteta u Amsterdamu pod nazivom Stilistika u stripu, održano 6. aprila. Poslednje predavanje, Vizuelni jezik stripa: šta nam stripovi govore o umu (i obrnuto), održao je Nil Kon sa Univerziteta u San Dijegu i Univerziteta u Tilburgu 13. aprila 2016. godine. Ova predavanja su niškoj publici predstavila novi pristup proučavanju stripa i pokazala neke od mogućnosti za dalja istraživanja na ovom polju.

POSTER (kliknite kako biste preuzeli)
   
3-28. 12. 2015.

Poseta Dušana Stamenkovića Univerzitetu u Beču

U periodu od 3. do 28. decembra 2015. godine doc. dr Dušan Stamenković, član i sekretar Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, posetio je Univerzitet u Beču putem akademske mreže CEEPUS III (CIII-AT-0103-10-1516 – Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies), gde je učestvovao u nastavnim aktivnostima na Centralnoevropskom interdisciplinarnom master programu iz oblasti kognitivnih nauka (MEi:CogSci – The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science). Za vreme studijskog boravka održao je javno predavanje pod nazivom The Contribution of Cognitive Linguistics to Gaming and Comics Studies, kao i radionicu pod nazivom Identifying and Analysing Metaphor, Metonymy, and Image Schemata in Visual Languages za studente master studija iz oblasti kognitivnih nauka. Pored ovoga, učestvovao je u aktivnostima na predmetu Uvod u kognitivne nauke 1, a imao je i dve radne posete Univerzitetu Komnenijus u Bratislavi. Sa kolegama iz Beča i Bratislave razmotrio je pravce dalje saradnje između institucija, a posebno se razgovaralo o mogućnosti formiranja master programa iz oblasti kognitivnih nauka na Univerzietu u Nišu.
23. 12. 2015.

Predavanje Nikole Stojanovića

U sredu 23. decembra 2015. godine Nikola Stojanović, predavač iz oblasti multimedije sa Elektronskog fakulteta, održao je predavanje na temu Virtuelna realnost: nove mogućnosti za istraživanja u kognitivnim naukama. Kolega Stojanović dao je pregled mnogobrojnih aktivnosti koje je njegova grupa do sada obavila iz oblasti multimedije, a neke od njih usmerene su ka podizanju svesti o značaju tehnologije virtuelne realnosti za najrazličitije oblasti - od zabave do naučnih istraživanja. Ukazano je na moguću saradnju sa Centrom za kognitivne nauke u domenu prostorne, jezičke i auditivne kognicije. Nakon prezentacije, mnogobrojni posetioci imali su priliku da probaju sistem Oculus Rift.
8. 12. 2015.

Predavanje Jane Mitić i Naomi Benekase

Jana Mitić (Fakultet umetnosti u Nišu) i Naomi Benekasa (Univerzitet Rajs, Hjuston, Teksas) su 8. decembra 2015. godine održale predavanje pod nazivom „Istraživanje percepcije boje tona inspirisano kognitivnom lingvistikom“. Nakon što su dale kratki prikaz uloge pojmovne metafore u studijama muzičkog značenja, predstavile su i konkretne primere iz svog profesionalnog muzičkog iskustva. Pored živopisnih ilustracija upotrebe pojmovne metafore i slikovnih shema u opisu boje tona, deo prezentacije bilo je izvođenje nekoliko numera na violončelu, kojima je prikazano kako kretanje naviše, naniže i u krug, tako i emocionalni/afektivni sadržaj koji ova muzička dela mogu da izazovu, pri čemu izvođač može ili da ih naglasi ili da ih ublaži.
15. 6. - 20. 7. 2015.

Sastanci sa studentima

U toku juna i jula 2015. godine članovi Centra za kognitivne nauke organizovali su niz sastanaka i radionica sa grupom studenata zainteresovanih za kognitivne nauke. Ishod ovih sastanaka jesu planovi vezani za moguće pravce istraživanja i buduće radove, uglavnom iz domena kognitivističkog pristupa jeziku i muzici.
12-15. 5. 2015.

Poseta prof. dr Toda Ouklija

Profesor Tod Oukli, eminentni kognitivni lingvista i upravnik Departmana za kognitivne nauke Univerziteta Kejs Vestern (Klivlend, Ohajo, SAD), posetio je Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet i Centar za kognitivne nauke u periodu od 12. do 15. maja 2015. godine, a prilikom ove posete održao je niz predavanja i radionica - “Invocation or Apostrophe?: Rhetorical Dimensions of Prayer Idioms in Broadcast Television”, “Semantic Domains in The Dream of the Rood”, “Becoming Human: The Phylogeny of Homo Rhetoricus”, “The Fluidity-to-Elasticity Hypothesis: the Perspectives” (sa prof. dr Đorđem Vidanovićem), “Deonstemic Modals in Legal & Political Discourse: The Cognitive Semiotics of Layered Actions”. Detaljan program njegove posete nalazi se na priloženom posteru. POSTER.

27-29. 4. 2015.


Predavanja dr Ahmeda Mustafe

U ponedeljak 27. aprila i sredu 29. aprila dr Ahmed Mustafa (Departman za društvene nauke i psihologiju i Institut Marcs, Univerzitet u Zapadnom Sidneju) održao je dva predavanja: Bihejvioralno i komputaciono izučavanje Parkinsonove bolesti i Dizajniranje komputacionih modela mozga i ponašanja. Između ostalog, dr Mustafa je govorio o tome kako bihejvioralni i komputacioni modeli mogu da poboljšaju metode u lečenju Parkinsonove bolesti. Video link.

8. 4. 2015.

Predavanje prof. dr Milkice Nešić

U sredu 8. aprila 2015. godine profesorka Milkica Nešić sa Medicinskog fakulteta u Nišu održala je predavanje pod nazivom Neuronauka komunikacije - od molekula do društva, u kome je detaljno objasnila veze između molekula, ćelije i fiziologije ljuskog tela s jedne strane i funkcionisanja nervnog sistema i društvenih sposobnosti s druge.
18. 12. 2014.

Predavanje prof. dr Joviše Obrenovića

U četvrtak 18. decembra 2014. godine profesor Joviša Obrenović sa Departmana za Psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu održao je predavanje pod nazivom Dve hemisfere mozga, dve svesti, jedna ličnost?, u okviru koga je, sa nekoliko teorijskih polazišta, razmotrio različite aspekte lateralizacije ljudskog mozga.
25. 11. 2014.

Radionica prof. dr Mihaila Antovića

U utorak 25. novembra 2014. godine profesor Mihailo Antović, upravnik Centra za kognitivne nauke, održao je radionicu putem platforme SCOPIA na Mirifildskom institutu za kogniciju i umetnost. U radionici pod nazivom Od koncepata do konotacija: kognitivnolingvistički pristup kogniciji muzike, prof. Antović je predstavio nekoliko studija grupe za kognitivno proučavanje muzike u Centru za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu i prikazao načine na koje proučavanja muzičke i jezičke kogniticije mogu da utiču na teorijske i eksperimentalne aspekte kognitivne lingvistike. Video link.

4. 11. 2014.


Predavanje prof. dr Srboljuba Dimitrijevića

U utorak 4. novembra, profesor Srboljub Dimitrijević sa Filozofskog fakulteta u Nišu održao je predavanje na temu Saznanje, okolnosti, činioci u okviru rada Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, predstavivši neke elemente filozofskog sagledavanja problema saznanja.
3–6. 5. 2014.


Poseta profesora Marka Tarnera i simpozijum CogSciNiš 2014

Dana 3. i 4. maja 2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu održan je Drugi simpozijum kognitivnih nauka radionica o multimodalnoj komunikaciji. Pored domaćih izlagača, na simpozijumu su takođe učestvovali i gosti iz SAD, Hrvatske, Grčke i Bugarske. Ovaj događaj organizovao je Centar za kognitivne nauke Unverziteta u Nišu, u saradnji sa Univerzitetom u Nišu, Univerzitetom Kejs Vestern, Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu i Centrom za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu.Dr Mark Tarner, profesor kognitivnih nauka na Univerzitetu Kejs Vestern i jedan od vodećih kognitivnih naučnika današnjice, otvorio je simpozijum plenarnim predavanjem Mind and the Media: Cognitive Processes of Persuasion During Virtual Interaction (Um i mediji: kognitivni procesi ubeđivanja tokom virtuelene interakcije) tokom koga je publici predstavio istaživački projekat na kome trenutno radi. Plenarno predavanje inspirisalo je publiku da postavi brojna pitanja što je poslužilo kao uvod u dužu diskusiju.

Ostatak prvog dana seminara protekao je uz video-konferencijsku vezu posredstvom Polycom-a sa Univerzitetom Aristotel iz Soluna, praćenu prezentacijama izlagača sa Univrziteta u Zagrebu i Univerziteta u Nišu. Poslednju prezentaciju pod naslovom Music, Language, Meaning, and Cognition: A Research Program (Muzika, jezik i kognicija: jedan istraživački program) održao je prof. dr Mihailo Antović, upravnik Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu.Drugi dan simpozijuma otpočeo je plenarnim predavanjem prof. dr Djordja Vidanovića sa Filozofskog fakulteta Unverziteta u Nišu sa naslovom The Tractability of Conceptual Blending (Prilagodljivost teorije konceptualnog sažimanja). Tokom svog izlaganja prof. dr Vidanović bavio se problemom konstrukcije značenja na ljudskom nivou, posebno u slučajevima poput odnosa prostora i vremena u fizici. Posle plenarnog predavanja usledile su prezentacije učesnika sa Univerziteta u Atini, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Sofiji, Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Novom Sadu.S obzirom na činjenicu da je okupio istraživače iz različitih oblasti, od kojih neke uključuju kognitivne nauke, lingvistiku i psihologiju, ovaj simpozijum uspeo je da stvori multidiscpilinarnu sredinu za proučavanje različitih aspekata komunikacije i konstrukcije značenja u različitim kontekstima.

Preuzmite poster
Preuzmite program simpozijuma i knjigu sažetaka

Poseta profesora Tarnera, koju je finansirala Ambasada SAD u Srbiji, nastavila se i 5. i 6. maja, nizom daljih aktivnosti. Najpre je 5. maja profesor Tarner održao predavanje pod nazivom Speaking, Gesture, Bodily Stance: Studying Multimodal Communication in a Massive Electronic Corpus (Govor, gestikulacija, položaj tela: proučavanje multimodalne komunikacije u velikom elektronskom korpusu), pri čemu je predstavio mogućnosti projekta The Little Red Hen Lab. Dana 6. maja profesor je održao i radionicu na temu trendova u kognitivnoj lingvistici i razvoja u teoriji konceptualnog sažimanja sa zaposlenima i studentima Filozofskog fakulteta u Nišu. Poseta se završila radionicom za učenike i studente u niškom Američkom kutku, u okviru koje su predstavljene mogućnosti za studiranje u SAD.
Preuzmite program posete


20. 3. 2014.


Predavanje doc. dr Dušana Stamenkovića


U četvrtak 20. marta 2014. godine dr Dušan Stamenković, docent na Departmanu za anglistiku Filozofskog fakulteta u Nišu, održao je javno predavanje pod nazivom Kognitivna lingvistika i vizuelni jezik stripa u organizaciji Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu. Dr Stamenković predstavio je dosadašnje rezultate istraživanja stripa iz lingvističke i kognitivističke perspektive i prikazao mogućnosti za dalja istraživanja na ovom polju.
18. 2. 2014.


Predavanje prof. dr Jelke Crnobrnje Isailović


U utorak 18. 2. 2014. godine u organizaciji Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, dr Jelka Crnobrnja Isailović, redovni profesor na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu i viši saradnik na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ iz Beograda, održala je predavanje pod nazivom Heterogena životna sredina i evolucija hominida. Predavanje je dalo opšti pregled evolucionih procesa, sa posebnim osvrtom na to kako su promene u životnoj sredini uticale na evoluciju hominida, nakon čega je usledila opsežna i zanimljiva diskusija.
24. 12. 2013.

Predavanje dr Vuka Miloševića


U utorak 24. 12. 2013. godine u organizaciji Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, dr Vuk Milošević sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Niš održao je predavanje pod nazivom Mozak kao mreža: neurofiziološke metode u ispitivanju kortikalne funkcionane povezanosti, u kome je predstavio strukturu mozga kao kompleksnog sistema i prezentovao neke od glavnih eksperimentalnih metoda koje se koriste u savremenim istraživanjima. Posle predavanja usledila je opsežna diskusija koja se bavila pitanjima kauzalnosti, emergencije, veštačke inteligencije i mogućnosti za buduća istraživanja.
28. 11. 2013.


Predavanje prof. dr Mihaila Antovića


U četvrtak 28. 11. 2013. godine u organizaciji Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, prof. dr Mihailo Antović sa Filozofskog fakulteta u Nišu, upravnik Centra za kognitivne nauke, održao je predavanje pod nazivom Muzika, jezik, kognicija: u potrazi za zajedničkim principima, u kome je obrazložio svoja dosadašnja i buduća istraživanja na ovom polju. Radove prof. Antovića možete naći na ovoj adresi: www.mihailoantovic.com
31. 10. 2013.


Predavanje prof. dr Entonija Branta


U četvrtak 31. oktobra 2013. godine, u organizaciji Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu, prof. dr Entoni Brant sa Univerziteta Rajs u Hjustonu (Teksas, SAD) održao je predavanje pod nazivom Nauka i umetnost (o) kreativnosti putem video-linka. Ovaj uspešni kompozitor, profesor teorije muzike i kognitivni naučnik, sa doktoratom Univerziteta Harvard, izložio je osnove  sopstvene kognitivne teorije kreativnosti, bazirane na modelima Dejvida Iglmana, Žila Fokonijea i Marka Tarnera. Kroz niz primera iz oblasti likovne i primenjene umetnosti, arhitekture, muzike i dizajna, prof. Brant je ukazao na moguće apstraktne principe koji leže u osnovi ljudskog kreativnog mišljenja, a zatim odgovarao na brojna pitanja publike. Najava predavanja. Kratka biografije prof. Branta.

Aktivnosti u organizaciji Foruma za kognitivne nauke od 12. 1. 2011. do 15. 5. 2013. godine:

15. 5. 2013.

Predavanje doc. dr Bobana Arsenijevića

U okviru rada Foruma za kognitivne nauke, dana 15. maja 2013. godine doc. dr Boban Arsenijević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu održao je predavanje pod nazivom Prostor u kogniciji: od biologije, preko lingvistike do veštačke inteligencije, koje je pratila opsežna i zanimljiva diskusija.
26. 4. 2013.

Predavanje profesora Reja Džekendofa

Dana 26. aprila 2013. godine profesor dr Rej Džekendof, kodirektor Centra za kognitivne studije Univerziteta Tafts i jedan od najpoznatijih lingvista današnjice, održao je predavanje pod nazivom Šta možemo da kažemo marginalnom sintaksom: jedna hijerarhija gramatičke složenosti putem video-veze, u okviru konferencije Jezik, književnost, marginalizacija, u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Link.

10. 4. 2013.

Predavanje profesora Branimira Todorovića

Profesor Branimir Todorović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu održao je predavanje pod nazivom Inteligentne mašine, modeli, algoritmi učenja i primene u sredu 10. aprila, na Univerzitetu u Nišu, u sklopu rada Foruma za kognitivne nauke. Ovo izuzetno zanimljivo i posećeno predavanje doprinelo je boljem povezivanju lokalnih naučnika iz različitih sfera kognitivnih nauka.
29. 3. 2013.

Predavanje profesorke Roni Vilbur

Dana 29. marta 2013. profesorka dr Roni Vilbur sa Univerziteta Perdju održala je predavanje pod nazivom Struktura američkog znakovnog jezika i primene, a posebna pažnja posvećena je strukturi događaja u znakovnim jezicima. Predavanje je održano u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu i Foruma za kognitivne nauke. Link.
20. 3. 2013.

Druga poseta profesora Toda Ouklija

Od 14. do 19. marta 2013. godine dr Tod Oukli, redovni profesor i šef Katedre za kognitivne nauke Univerziteta Kejs Vestern, boravio je na Univerzitetu u Nišu. Tokom ovog gostovanja istaknuti naučnik održao je dve radionice za studente Filozofskog fakulteta – jednu iz oblasti kognitivne lingvistike (Uvod u konstrukcionu gramatiku), a drugu iz domena kognitivne semantike (Osnovni elementi modela konceptualnog sažimanja i integracije). Pored ovoga, zajedno sa dr Đorđem Vidanovićem, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta i koordinatorom Foruma za kognitivne nauke Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, prof. Oukli održao je i predavanje na temu Autizam i intersubjektivnost: izveštaj o jednom započetom istraživanju. Boravak prof. Ouklija u Nišu predstavlja nastavak saradnje između Katedre za kognitivne nauke Univerziteta Kejs Vestern i Foruma za kognitivne nauke na Univerzitetu u Nišu. Posetu su organizovali Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet u Nišu, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Forum za kognitivne nauke. Program posete. Link.


Aktivnosti u 2011. i 2012. godini